Call for Speakers SECURE 2024

Stwórz z nami agendę SECURE 2024. Zgłoś swoją prezentację.

Jesteśmy na progu nowych czasów. Zmienia się technologia i jej postrzeganie. Ewoluuje także podejście do kwestii cyberbezpieczeństwa. Wiele „starych” problemów pozostaje jednak nierozwiązanych, a nowe pojawiają się już na horyzoncie. Jesteśmy świadomi, że nadchodzi era powszechnego wykorzystania AI w cyberprzestrzeni - także w sferze technik obrony, jak i ataków.

Świadomi tych zmian, kolejną edycję konferencji SECURE chcemy poświęcić właśnie m.in. kwestiom związanym z coraz powszechniejszym wykorzystaniem sztucznej inteligencji w cyberświecie. SECURE to przecież pierwsza konferencja w Polsce poświęcona bezpieczeństwu teleinformatycznemu ze szczególnym zorientowaniem na bezpieczeństwo internetu czy cyberprzestrzeni . Od pierwszej edycji w 1997 naszą ambicją było poruszanie kwestii aktualnych i takie przygotowywanie agendy, by jak najlepiej odpowiadała na wyzwania, z którymi mierzą się specjaliści w branży. Dzieje się tak również dlatego, że za organizację wydarzenia odpowiada NASK i działający w ramach instytutu zespół CERT Polska, który cyberbezpieczeństwem w skali kraju zajmuje się na co dzień.

Konferencja jest adresowana do szerokiego grona ekspertów - począwszy od reagujących na incydenty na pierwszej linii po tych, którzy zarządzają bezpieczeństwem w dużych instytucjach. Jesteśmy otwarci i zapraszamy tych, którzy są gotowi wygłosić, na przyszłorocznej edycji SECURE w kwietniu, prezentację poruszającą zagadnienia z któregoś z poniższych obszarów tematycznych:

 • zagrożenia związane z AI
 • bezpieczeństwo infrastruktury - on premise vs. chmura, obszar IT oraz OT
 • zastosowania szeroko rozumianego AI w bezpieczeństwie
 • reagowanie na incydenty
 • cyberprzestępczość, przeciwdziałanie, działania organów ścigania
 • prawo polskie i europejskie w obszarze cyberbezpieczeństwa
 • czynnik ludzki w bezpieczeństwie, m.in. budowanie świadomości zagrożeń
 • cyber threat intelligence oraz threat hunting
 • ataki - podatności, szkodliwe oprogramowanie i techniki atakujących
 • wykrywanie i analiza zagrożeń
 • zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji, analiza ryzyka i zwiększanie dojrzałości
 • współpraca między podmiotami - perspektywa krajowa i międzynarodowa
 • rozwiązania dla MŚP i mniejszych instytucji
 • zabezpieczanie łańcucha dostaw
 • studia przypadków
 • ... oraz inne tematy, którymi chcesz podzielić się z uczestnikami SECURE

Dopuszczamy wystąpienia w języku polskim i angielskim. Wyboru prezentacji dokonuje Rada Programowa SECURE. Warto podkreślić, że nie akceptujemy prezentacji o charakterze marketingowym. Każdemu prelegentowi zapewniamy natomiast pokrycie kosztów dojazdu, odpowiadamy za rezerwację noclegu (2 doby) w hotelu oraz oczywiście udział w całej konferencji.

Czas prezentacji: do 30 minut
Konferencja: 16-17 kwietnia 2024
Termin zgłoszenia: do 29 lutego 2024


We stand on the verge of new times. Technology and its perception are changing, and so is the approach to cybersecurity issues. However, many 'old' problems remain unresolved, and new ones are already emerging on the horizon. We are aware that the era of widespread use of AI in cyberspace is approaching – both in the field of defense techniques and attacks.

Mindful of these changes, we want to dedicate the next edition of the SECURE conference to issues related to the increasingly common use of artificial intelligence in the cyber world. SECURE is, after all, the first conference in Poland dedicated to computer security with a special focus on internet and cyberspace security. Since its first edition in 1997, our ambition has been to address current issues and prepare an agenda that best responds to the challenges faced by industry professionals. This is also because the organization of the event is entrusted to an institution that deals with cybersecurity on a national scale on a daily basis: the CERT Polska team operating within NASK.

The conference is addressed to a wide range of experts – from those responding to incidents on the front line to those managing security in large institutions. We are open and invite those who are ready to present a topic from one of the thematic areas at the next edition of SECURE in April:

 • threats related to AI
 • securing infrastructure: on-premise vs. cloud, IT and OT areas
 • applications of AI in security
 • incident response
 • cybercrime and activities of law enforcement
 • Polish and European law in the field of cybersecurity
 • human factor in security, including awareness building
 • cyber threat intelligence and threat hunting
 • attacks – vulnerabilities, malware, and attacker techniques
 • threat detection and analysis
 • security management in organizations, risk analysis, and maturity
 • collaboration between entities – on national and international level
 • perspective solutions for SMEs and small institutions
 • securing the supply chain
 • case studies
 • ... and other topics you would like to share with participants of SECURE

Presentations in both Polish and English are accepted. Selection will be done by the Program Committee. It is worth emphasizing that we do not accept marketing presentations. We provide each speaker with travel expenses, 2 nights in a hotel, and, of course, participation in the entire conference.

Presentation time: up to 30 minutes
Conference: 16-17 April 2024

This Call for Papers closed on 2024-02-29 23:59 (Europe/Warsaw).